Trạm quan trắc online cho xi măng

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ ONLINE CHO LÒ NUNG CLINKER.

Hệ thống quan trắc khí thải cho các ống khói của lò nung clinker liên tục gồm các chỉ tiêu quan trắc ( chi tiết theo quy định tại thông tư số: 24/2017/TT-BTNMT)

Các thông số quan trắc gồm: NOx, SO2, CO, O2, bụi tổng, lưu lượng khí thải và nhiệt độ.

Hệ thống được thiết kế phù hợp để làm việc trong các điều kiện môi trường công nghiệp khắc nhiệt như nhiệt độ cao, áp suất cao, độ ẩm, lưu lượng khí lớn…

Các Dữ liệu quan trắc  truyền về phòng Điều hành của nhà máy và đồng thời được trích suất truyền về Sở TN-MT bằng đường truyền  internet hoặc các mạng truyền thông tương đương.

Hệ thống điều khiển và giám sát được thiết kế làm việc độc lập.

Các thiết bị cho hệ thống gồm:

  1. HỆ THỐNG ĐO, THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THU THẬP ĐƯỢC TỪ CÁC ỐNG KHÓI PHÁT THẢI

1.1. Bộ lấy mẫu khí thải đầu vào:

1.2. Bộ phân tích thành phần khí thải

1.3. Thiết bị đo lưu lượng khí thải online liên tục

1.4. Thiết bị đo bụi tổng

1.5. thiết bị đo nhiệt độ khí thải liên tục.